Verbeter het innovatieve vermogen van je organisatie

Innovatief willen we allemaal zijn, toch? Maar waar gaat innovatie nu eigenlijk over en hoe kan je het innovatieve vermogen van je organisatie verbeteren? In dit artikel help ik je op weg. Innovatie gaat over nieuwe ideeën, goederen, diensten en processen die worden vermarkt. Innovatie kan plaatsvinden binnen organisaties maar ook binnen bredere sociale verbanden.

Innoveren is de basis voor het verbeteren van prestaties van een bedrijf om te kunnen concurreren. Innoveren is dus van levensbelang voor een bedrijf en economie. Het doel bestendige en duurzame groei vormt daarmee de motor van onze economie. Om je inzicht te geven in het innovatieve vermogen van je organisatie en waar de verbeterpunten liggen heb ik 25 stellingen gemaakt. In deze stellingen komen de voornaamste facetten aan bod die invloed hebben op het innovatieve vermogen.

De stellingen en inzichten zijn gebaseerd op Strategic management of technology and innovation, Melissa Schilling. Bekijk de stelling en geef voor jezelf antwoord in hoeverre deze wel of niet van toepassing is. Onder iedere stelling staat een korte toelichting.

1. Binnen mijn domein ben ik marktleider

Een sterk innovatief vermogen van een organisatie is onmisbaar om de positie van marktleider in te nemen en vooral te blijven over een langere periode. Deze vraagt geeft dus al een snel inzicht in het innovatieve vermogen van de organisatie.

 

2.  De komende 5 jaar kunnen we marktleider worden of blijven

Een belangrijke drijfveer voor bedrijven om te innoveren is om de marktpositie te behouden of te versterken. Het Gross domestic products (GDP) toont aan dat er enorm veel omzet te behalen is via innovaties. Hoe beter de innovatie aanslaat, hoe groter de marktpositie van het bedrijf zal worden.

 

3.  Mijn omzet komt voor het grootste deel voort uit producten die binnen de laatste 5 jaar zijn ontwikkeld

Technische innovatie is in veel industrieën de meest belangrijke reden van succes. In veel industrieën wordt ten minste een derde van de omzet en winst bepaald door producten die binnen de laatste 5 jaar zijn ontwikkeld.

 

4.  Nieuwe innovatieve producten ontwikkel ik samen met opleidingsinstellingen, partners, leveranciers, klanten

Innovaties kunnen op allerlei plaatsen ontstaan: bij individuen, in familiaire kring, universiteiten, profit en non-profit organisaties, onderzoeksinstellingen, incubators. Innovatie die ontstaat door een samenwerking van deze innovators is nog krachtiger, doordat de specifieke krachten van de verschillende partijen gebundeld kunnen worden.

 

5.  Alle werknemers zijn betrokken bij innovatie

Innovatieve ideeën ontstaan door creatief vermogen. Dit creatief vermogen is in ieder individu in bepaalde mate aanwezig. Het is daarom van belang om innovatie ideeën niet alleen in het top- of middenmanagement te laten ontstaan, maar om ook de mensen van de werkvloer bij dit proces te betrekken en ze te stimuleren. Google heeft aangetoond dat tijd en budget een belangrijke vorm van stimulans is, waar vruchtbare producten uit kunnen ontstaan.

 

6.  In mijn development proces ben ik niet bezig met product of proces innovatie

Door de globalisatie van markten is innovatie steeds belangrijker geworden. Vooral buitenlandse bedrijven sturen op continue innovatie om meer en meer onderscheidende producten en diensten op de markt te zetten. Product innovatie zorgt er voornamelijk voor dat bedrijven hun marges kunnen beschermen. Proces innovatie zorgt er voornamelijk voor dat bedrijven hun kosten kunnen verlagen.

 

7.   Mijn producten / diensten maken deel uit van of zijn een dominant design

Een dominant design heeft als grote voordeel dat producenten en consumenten vrijwel automatisch kiezen voor producten / diensten die daarvan gebruik maken. Zij gaan niet op zoek naar alternatieven, waardoor concurrentie zeer lastig is. Andere bedrijven en allianties versterken de technologie door extra applicaties en aanvullende producten te ontwikkelen wat ten goede komt van de marktpositie.

 

8.   Mijn bedrijf brengt alleen uitontwikkelde producten / diensten op de markt

Door het productieproces al in een vroege fase te starten, verkrijgt het bedrijf al in een vroeg stadium kennis over de ontwikkeling en exploitatie van het product. Een vroege marktlancering van het product zorgt ervoor dat de consument gaat meedenken in het verbeteren van het product. Door deze kennis in een zogenaamde learning curve weer te geven, kunnen managers bepalen waarom bepaalde processen sneller verbeterd worden dan anderen. Deze kennis kan worden toegepast bij nieuwe ontwikkelingen. Dit vermogen wordt ook wel het absorberend vermogen genoemd.

 

9.  Mijn bedrijf is een first of early mover

Wanneer een bedrijf een nieuw innovatief product als 1 van de eerste bedrijven op de markt zet dan draagt dit bij aan reputatie van het bedrijf. Als technologisch leider verkrijgt het bedrijf meer loyaliteit van consumenten. Als innovator heb je de mogelijkheid om je nieuwe technieken vast te leggen in licenties en om te profiteren van omschakelkosten die klanten mogelijk moeten maken. Daarnaast creëert het bedrijf een voorsprong op de concurrentie bij de ontwikkeling van een dominant design.

 

10.  Ik heb mijn core competenties,  strategie en externe invloeden op mijn organisatie uitgewerkt

Het is belangrijk dat er een goede synergie bestaat tussen het business model, de strategie, de kern competenties en de bedrijfsprocessen van een organisatie. Daarnaast is het belangrijk om te weten welke krachten er op de organisatie werkzaam zijn. Het Porter’s 5-krachten model geeft inzicht in deze externe invloeden op de organisatie. Deze inzichten kunnen helpen bij het maken van de keuzes in welke innovatieve projecten er geïnvesteerd moet worden.

 

11.   Ontwikkeling van nieuwe innovaties kan ik voorspellen aan de hand van mijn opgebouwde learning curve

Een learning curve kan managers inzicht geven waarom bepaalde processen sneller verbeterd worden dan anderen. Deze inzichten kunnen gebruikt worden bij de ontwikkeling van nieuwe producten, technieken en methoden. Het absorberend vermogen van een organisatie bepaald de mate waarin het bedrijf in staat is om bepaalde kennis te herkennen, in te passen en te gebruiken in nieuwe producten. Kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken bepalen in welke nieuwe projecten wordt geïnvesteerd De totale portfolio van de projecten in mijn bedrijf bevat zowel projecten met een hoog als laag risico.

 

12.  Kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken bepalen in welke nieuwe projecten wordt geïnvesteerd

Het grootste deel nieuwe innovatieve producten faalt. Bedrijven dienen daarom keuzes te maken in welke projecten ze investeren en in welke niet, zodat vermogen en resources geïnvesteerd worden in de innovaties die het meest kans van slagen hebben. Kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken kunnen inzicht geven in toekomstige omzet, investeringskosten t.o.v. budgetten, terugverdientijd van investeringen, distributiekanalen en prijsstelling.

 

13.  De totale portfolio van de projecten in mijn bedrijf bevat zowel projecten met een hoog als laag risico

Een innovatieportfolio bevat allerlei soorten projecten met zowel een hoog als een laag risico. Grofweg zijn innovatieprojecten opgedeeld in 4 soorten: Innovatieprojecten die kleine veranderingen aan een product of proces doorvoeren; projecten die een fundamentele verbeteringen in kosten, kwaliteit of performance bewerkstelligen; projecten die een nieuw revolutionair product of proces technologie creëren; geavanceerde R&D projecten die zorgen voor een geavanceerde strategische verandering in de wereld.

 

14.  Wij werken samen met partners of hebben een strategische alliantie om innovaties te realiseren

Het vormen van samenwerkingsverbanden voor het uitvoeren van innovatieve projecten heeft als voordelen dat je versneld de benodigde kennis en resources kan verkrijgen; kennis kan uitwisselen; kosten en risico’s kunt delen en samen een standaard (dominant design) in de markt kan zetten.

 

15.  Ik heb mijn innovatie strategie en innovatiemanagement processen uitgewerkt

In de race van innovatie komt het vaak voor dat bedrijven halsoverkop in nieuwe product development stappen zonder een heldere strategie of heldere processen voor het bepalen en managen van de projecten. Deze bedrijven starten vaak te veel projecten dan ze daadwerkelijk kunnen supporten, kiezen projecten die nauwelijks een klik hebben met de resources en doelstellingen van het bedrijf.

 

16. Onze innovaties zijn snel te imiteren en te vermarkten door onze concurrentie

Er schuilt een groot gevaar achter samenwerkingsverbanden en co-creation. Bij vergaande collegialiteit kan er sprake zijn van het ontbreken van adequate controle en beveiliging van bedrijfsinformatie en intellectual property.

 

17.  Onze innovaties zijn niet juridisch beschermd

Innovatieve technologieën kunnen beschermd worden voor gebruik door derden via, trademarks, copyrights en patenten. Deze geven je het recht om de technologie exclusief te gebruiken. Bij patenten hebben anderen de mogelijkheid om tegen betaling de technologie in te zetten in hun eigen product.

 

18.  Het innovatieproces is bij ons bedrijf geformaliseerd in regels en procedures

Vooral grote bedrijven hebben veel last van bureaucratie. Formalisatie en standaardisatie beperken de creativiteit, stimulans en motivatie om te innoveren weg bij de werknemers en dit belemmerd het innovatief vermogen van een organisatie.

 

19.  Er is geen centrale innovatie afdeling, innovatie is bij ons decentraal georganiseerd

Innovatie op centraal niveau heeft als voordeel dat de innovatieprojecten in 1 lijn kunnen liggen met elkaar en elkaar kunnen stimuleren. Een nadeel kan zijn dat het niet de individuele behoeften kan voorzien. De innovatie zal langzaam tot stand komen, maar kan wel snel verspreid worden in de organisatie. Decentrale innovatie heeft als voordeel dat de behoeften van een divisie specifiek worden ingevuld. Nadeel is dat iedere decentrale zijn eigen way of work, zijn eigen economies of scale, en eigen learning curve heeft.

 

20.  Onze innovatietrajecten hebben een korte time-to-market ten opzichte van de concurrentie

De meeste innovatieve bedrijven halen een significant deel van de omzet uit producten die in de laatste 5 jaar zijn geïntroduceerd. Een snel, effectief en efficiënt productontwikkelingsproces is hierbij heel belangrijk.

 

21.  In ons innovatieproces worden de kosten niet goed bewaakt

Een tool om het innovatietraject te verbeteren is het stage gate proces. Tijdens het gehele traject wordt op bepaalde momenten het product op verschillende aspecten beoordeeld. Wanneer er onvoldoende potentie is wordt het project in een vroegtijdig stadium gestopt om verdere kosten te besparen en om resources vrij te krijgen voor andere projecten.

 

22.  Medewerkers die werken aan innovaties zijn vrijgemaakt van hun reguliere werkzaamheden

Aangezien innovatie een creatief proces is waarbij nieuwe technologie veelal ontstaat uit experimenten en individuele ideeën, is het belangrijk dat de medewerkers die hieraan werken niet afgeleid worden door andere meer concrete werkzaamheden en opleveringen. Dit belemmert de creativiteit en de stimulans van het individu om te innoveren.

 

23.   Innovatieteams bestaan uit wisselende samenstellingen van medewerkers met unieke talenten

Innovatie komt voornamelijk voort uit de individu. Het is daarom belangrijk om bij het samenstellen van de innovatieteams verschillende type personen met verschillende culturen, achtergronden en van verschillende leeftijden bij elkaar te stoppen. Verschillende type personen kunnen elkaar versterken.

 

24.  Innovaties introduceren wij direct op de markt

Door het productieproces al in een vroege fase te starten, verkrijgt het bedrijf al in een vroeg stadium kennis over de ontwikkeling en exploitatie van het product. Een vroege marktlancering van het product zorgt ervoor dat de consument gaat meedenken in het verbeteren van het product. Deze kennis kan gebruikt worden in nieuwe versie van het product en om het productieproces te optimaliseren.

 

25.  Communicatie, marketing en finance zijn vanaf het begin van het innovatieproces betrokken

Het betrekken van afdelingen als communicatie, marketing en finance zorgt ervoor dat nieuwe producten snel op de markt gelanceerd kunnen worden tegen de juiste prijs en voorzien van de juiste marketing informatie. Dit versnelt de time to market en zorgt voor meer inzicht in het traject na de productlancering.

Author: Pascal Timmermans MBI

Op het snijvlak van marketing en informatie technologie voelt Pascal Timmermans MBI zich helemaal thuis. Met veel passie schrijft hij op zijn weblog over de wijze waarop organisaties continu kunnen innoveren en excellente prestaties kunnen behalen. Op zijn weblog pascaltimmermans.nl deelt hij graag zijn laatste inzichten vanuit een persoonlijk standpunt.

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Share This

Share This

Share this post with your friends!